ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะแบบไร้สาย Interact Pro จาก Philips สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

Interact Pro คือ อะไร?

 

การควบคุมแสงสว่างผ่านแอปพลิเคชัน และแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับระบบแสงสว่างฟิลิปส์รุ่นที่รองรับ กลายเป็นอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing)

ประโยชน์หลักที่ได้รับ
  1. การติดตั้งที่รวดเร็ว

ปรับตั้งระบบรวดเร็วและง่ายดาย ผ่านแอปพลิเคชัน Interact Pro ไม่ต้องเสียงบประมาณไปกับการเดินสายสัญญาณ

ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในตั้งค่าการใช้งานระบบ

  1. เข้าถึงข้อมูลพื้นที่ซับซ้อนอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ระบบแสงสว่าง LED ช่วยให้เราประหยัดพลังงาน แต่การใช้งานร่วมกับ Interact Pro ทำให้เราสามารถปรับแต่ง

เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บอกถึงสถานะ และประสิทธิภาพปัจจุบันของระบบ

  1. ความสุขของพนักงานที่มากขึ้นภายใต้แสงสว่างที่ดีกว่า

พนักงานสามารถควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ณ ขณะนั้น ทำให้พนักงานทำงานอย่างเป็นสุข

และผลผลิตที่มากขึ้น

4. ประสิทธิภาพที่ดี นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลง และภาพลักษณ์บริษัทที่ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

สามารถใช้ Lighting Sensor ร่วมกับ Interact Pro เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นถูกใช้งานหรือไม่ หากไม่มีระบบจะทำ

การลดแสงสว่าง หรือ ปิดแสงสว่าง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น อีกทั้งระบบยังสามารถตรวจสอบแสง

สว่างจากธรรมชาติภายนอก และปรับลดแสงสว่างลงเพื่อประหยัดพลังงานโดยที่ระดับความสว่างยังคงเพียงพอต่อ

การทำงาน

การเชื่อมต่อระบบแสงสว่างเข้าด้วยกัน

  1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Interact Pro Wireless Gateway) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชั่น                        Interact Pro และ สวิทช์ เซ็นเซอร์ โคมไฟ และหลอดไฟ

2. แอปพลิเคชัน Interact Pro ซอฟแวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบแสงสว่าง สามารถดาว์นโหลดได้ทั้งใน

Google Play และ App Store

3. สวิทช์ และ เซ็นเซอร์ (Smart Switches and Sensors) เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว วัดแสงสว่าง และสวิทช์

ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างไร้สายอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุม และสั่งงานได้อย่างง่ายดาย

4. โคมไฟ และหลอดไฟ (Smart Luminaires and Lamps) โคมไฟและหลอดไฟ Philips Lighting Connected

ที่รองรับการอัพเกรดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถติดตั้งทดแทนระบบแสงสว่างเดิมได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร Interact Pro (31 downloads)