Electronic (2021)

Project : ABB VSD Energy saving (CITTY Water Pump 11kW)

การดำเนินการ

1. การกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข

อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากเครื่องสูบ ในระบบการส่งจ่ายน้ำ สูงกว่าความต้องการใช้น้ำ ภายในระบบ นั้นๆ ทำให้มีน้ำที่ส่ง จ่ายไป ส่วนหนึ่ง Bypass กลับสู่แท๊งค์เก็บน้ำ โดยตรงอยู่ตลอดเวลา เป็นการสูญเสียพลังงานในการสูบน้ำ

รูปการติดตั้ง Inverter เพื่อทดสอบค่าพลังงาน

2. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

ปรับลดอัตราการไหลของน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ Bypass กลับสู่เครื่องแท๊งค์น้ำ จะทำให้สามารถลดการใช้พลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำ (Water Pump) ได้

รูปขณะทดสอบ Inverter

3. การศึกษาทำความเข้าใจในสภาพปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ และความต้องการน้ำในระบบ โดยใช้เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ วัดค่าต่างๆ อย่างละเอียด โดยมีการเก็บค่าพลังงานการ ใช้งานจริงก่อนเพื่อเก็บเป็นข้อมูล (Base line)

4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง

จากข้อมูลการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ และความต้องการใช้น้ำในระบบ พบว่า อัตราการไหลของน้ำมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความต้องการใช้น้ำ และมีการหรี่วาล์วน้ำไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปรับอัตราการไหลของน้ำในระบบให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้น้ำ โดยติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) กับเครื่องสูบน้ำ

5. ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามแนวทางที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์(VSD) ขนาด 11 kW จำนวน 1 ชุดตามแนวทางการแก้ไขที่กำหนดเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้น้ำ

6. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ และอัตราการไหลของน้ำก่อนและหลังการติดตั้ง VSD ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่า สามารถลดปริมาณน้ำที่ Bypass กลับสู่แท๊งค์น้ำได้โดยไม่กระทบกับการใช้น้ำ ภายในระบบ และประหยัดพลังงานได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำได้ คิดเป็นผลประหยัด เฉลี่ย ดังแสดงในตาราง

 

 

 

Year: 2021
Categories: