การออกแบบ ปรับปรุง สร้างแบบจำลอง 3D เสมือนจริง เพื่อคุณภาพแสงสว่าง และการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้โปรแกรม DiaLux and Dialux EVO  

 วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร / นอกอาคาร / สนามกีฬา / ถนนเทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเทคนิคการออกแบบ / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ได้ระบบที่มีทั้งคุณภาพของแสงสว่างและประหยัดพลังงาน
  • เพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่ากันโลกกับผลิตภัณฑ์ใหม่, เทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ และเตรียมพร้อมกับวิธีใหม่ของการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่กำลังเข้ามาแทนที่
  • เพื่อให้ช่างสถาปัตย์ / ไฟฟ้า / โยธา และผู้ที่ต้องควบคุมงานในส่วนงานขององค์กรทั้งเอกชน, รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภารกิจงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และเวลาทำงาน ในเรื่องการออกแบบและการอนุรักษ์พลังงาน